top of page
Fundacja DI_poziom_główne.png

Poniżej przekazujemy informacje na temat zasad ochrony i dostępu do danych osobowych obowiązujących w Fundacji Destination Imagination Polska:

 

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Twoich danych osobowych i/lub danych osobowych Twojego dziecka jest Fundacja Destination Imagination Polska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Ślężna 2-24, 53-302 Wrocław.

 

Fundacja Destination Imagination Polska, jako administrator danych, dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe Twojego dziecka.

 

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Fundacji Destination Imagination Polska sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym możesz kontaktować się  we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych i/lub danych osobowych Twojego dziecka, także w razie wątpliwości co do Twoich praw, pod adresem: rodo@dipolska.pl.

 

W jakim celu będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane będą przetwarzane przez Fundację Destination Imagination Polska w celu niezbędnym do uczestniczenia Twojego lub Twojego dziecka w Międzynarodowym Programie Kreatywności – Destination Imagination oraz w celach sprawozdawczych przed organami administracji publicznej.

 

Skąd pozyskujemy dane osobowe?

Twoje dane osobowe i/lub dane osobowe Twojego dziecka są nam powierzane przez Szkołę/Placówkę, która będąc administratorem Twoich danych, przystąpiła do programu Destination Imagination. Powierzenie nastąpiło na podstawie umowy o współpracy zawartej między Szkołą/Placówką a Fundacją Destination Imagination Polska. Dane osobowe mogły być też przekazane Fundacji Destination Imagination Polska przez Fundację Wspierania i Rozwoju Kreatywności z siedzibą w Otwocku, przy ul. Pogodnej 19C, 05-402 Otwock, NIP: 5321857310, na podstawie umowy powierzenia zawartej między Fundacjami. Twoje dane osobowe i/lub dane Twojego dziecka pozyskujemy również bezpośrednio od Ciebie, za pomocą formularzy elektronicznych i papierowych wypełnionych przez Ciebie i dostarczonych do Fundacji Destination Imagination Polska osobiście, za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznych środków przekazu.

 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane będą przetwarzane tylko w okresie obowiązywania umowy pomiędzy Szkołą/Placówką a Fundacją Destination Imagination Polska lub w czasie, na jaki została udzielona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Fundacja może przetwarzać Twoje dane osobowe i/lub dane Twojego dziecka poza okresem obowiązywania umowy lub udzielonej zgody, tylko przez okres i w celach wynikających z przepisów prawa.

 

Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od rodzaju danych powierzonych Fundacji lub pozyskanych bezpośrednio od Ciebie, Fundacja Destination Imagination Polska może przetwarzać takie kategorie danych osobowych jak m.in.:

  • dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania),

  • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),

  • dane identyfikacyjne (np. data urodzenia, PESEL, nr paszportu),

Komu dane mogą być ujawniane?

Dostęp do Twoich danych osobowych i/lub danych osobowych Twojego dziecka, wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji Destination Imagination Polska, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Fundację pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Zobowiązujemy się nie powierzać danych osobowych Twoich i Twojego dziecka osobom nieupoważnionym oraz żadnym innym organizacjom i firmom, chyba że zobowiążą nas do tego przepisy prawa. Powierzenie danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie za Twoją zgodą, o którą będziemy występować przed każdym powierzeniem, np. w celu organizacji wyjazdu na Światową Olimpiadę Kreatywności – Global Finals.

 

Więcej szczegółów dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych i/lub danych osobowych Twojego dziecka oraz Twoich praw związanych z ich przetwarzaniem, znajdziesz TUTAJ.

bottom of page