top of page
RODO - INFORMACJE OGÓLNE

Informacje na temat zasad ochrony i dostępu do danych osobowych,
obowiązujących w Fundacji Rozwoju Kreatywności

Administrator, Inspektor Ochrony Danych: Administratorem danych osobowych jest Fundację Rozwoju Kreatywności (z siedzibą Brzozowa 9, 05-420 Józefów; KRS: 1053611), zwana dalej "Fundacją". Fundacja, jako administrator danych, dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.04.2016 i w ten sposób chronić dane osobowe. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Fundacji sprawuje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, także w razie wątpliwości co do przysługujących praw, pod adresem email: rodo@dipolska.pl.

W jakim celu przetwarzane są dane osobowe? - Dane przetwarzane są przez Fundację w celu niezbędnym do organizacji Międzynarodowego Programu Kreatywności "Destination Imagination" ("DI") oraz Ogólnopolskie Olimpiady Kreatywności (łącznie zwanych "Programem"), a także w celach sprawozdawczych przed organami administracji publicznej.

Skąd Fundacja pozyskuje dane osobowe? - Dane osobowe są powierzane Fundacji przez osoby i/lub podmioty współpracujące z Fundacją przy Programie na podstawie odrębnych Umów i Porozumień (a także Formularzy zapisów - elektronicznych i/lub papierowych, wypełnianych przez osoby, których dane osobowe dotyczą lub ich opiekunów prawnych), zawierających odrębne klauzule określające warunki takiego udostępniania i dalszego przetwarzania.

Jak długo Fundacja przechowuje dane osobowe? - Dane przetwarzane są na czas potrzebny do realizacji działań objętych w/w Umowami, Porozumieniami i Formularzami - wyłącznie w czasie, na jaki została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych i/lub przez okres i w celach wynikających z przepisów prawa.

Jakie kategorie danych osobowych Fundacja przetwarza? - W zależności od rodzaju danych powierzonych Fundacji i celu powierzenia przetwarzane mogą być następujące kategorie danych:

  • Dane osobowe (w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia),

  • Dane kontaktowe (w tym: numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),

  • Dane identyfikacyjne (w tym: data urodzenia, PESEL, nr paszportu).

Komu dane mogą być ujawniane? - Dostęp do danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Fundacji będą mieli wyłącznie upoważnieni przez Fundację pracownicy lub współpracownicy - tylko w niezbędnym zakresie. Fundacja zobowiązuje się nie powierzać danych osobowych osobom nieupoważnionym oraz żadnym innym podmiotom - chyba że na takie powierzenie zezwalają zapisy Umowy, Porozumienia lub Formularza, lub zobowiązują do tego przepisy prawa. W przeciwnym przypadku powierzenie danych osobowych może nastąpić tylko i wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą - o którą Fundacja wystąpi przed każdym powierzeniem.

bottom of page